PROHACCP - produkty wykrywalne, produkty HACCP


Dostawa plotera tnąco-frezującego CNC

29.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-05-2017

Nazwa zamawiającego

PROHACCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer ogłoszenia

1032213

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej w miejscu realizacji projektu (Kielce, ul. Domaszowska 143) lub przesłać na adres e-mail: sebastian@kasprzyk.com.pl. Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2017 o godzinie 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sebastian@kasprzyk.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Kasprzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504646472

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nowy ploter tnąco-frezujący CNC

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup plotera tnąco-frezującego CNC w ramach projektu: "Zakup innowacyjnych maszyn do produkcji innowacyjnych tablic suchościeralnych i tablic cieni wykonanych ze stali nierdzewnej w systemie bezpiecznym dla żywności" w tamach Działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Osi 2 "Konkurencyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Ploter tnąco-frezujący CNC przeznaczony do frezowania 2D, 3D różnych materiałów poddających się obróbce skrawaniu.

Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia:

- minimalne wymiary pola roboczego: 1500x3000mm
- maksymalny skok głowicy w osi Z: minimum 200mm
- wrzeciono frezujące przystosowane do automatycznej wymiany frezu z zasobnika bębnowego
- nóż oscylacyjny,
- nóż wleczony,
- wrzeciono i noże na niezależnych osiach Z
- stacja sterująca,
- pompa próżniowa,
- urządzenie odpylające,
- oprogramowanie sterujące,
- system wideopozycjonowania,
- stół podciśnieniowy ze strefami zamykanymi zaworami

Dostawa powinna ponadto obejmować:
- transport do miejsca realizacji projektu (Kielce, ul. Domaszowska 143)
- rozładunek
- instalacja plotera i szkolenie wstępne operatorów
- minimum 12 miesięczna gwarancję

Termin realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 3 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia.

Kod CPV

42600000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunkiem udzielenia zamówienia jest pozytywny rezultat z wykonanych prób produktów przewidzianych w projekcie. Próby powinny zostać wykonane na tym samym lub zbliżonym modelu co oferowany ploter. Próby powinny zostać wykonane na terytorium Polski na podstawie plików graficznych przygotowanych przez zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE:
1. Zgodność z wymaganiami i parametrami technicznymi dookreślonymi w ogłoszeniu . Jeśli oferta spełnia ww. wymagania to dopuszczana jest do konkursu, jeśli oferta nie spełnia wymagań, nie jest dopuszczona do konkursu.
2. Pozytywny rezultat z wykonanych prób produktów przewidzianych w projekcie. Oferent może zostać warunkowo dopuszczony do konkursu nawet jeżeli próby nie zostały wcześniej wykonane. W przypadku jeżeli oferent dopuszczony warunkowo uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami punktowymi powinien umożliwić wykonanie prób na ploterze takim samym lub zbliżonym do oferowanego. Próby takie powinny się odbyć nie później niż w teminie 7 dni od zawiadomienia oferenta przez zamawiającego. W przypadku negatywnego rezultatu wykonanych prób lub nie umożliwienia przez oferenta wykonania prób w terminie 7 dni, warunkowe dopuszczenie zostaje cofnięte a oferent zostaje wykluczony z konkursu. W takim przypadku następuje ponowne stworzenie listy rankingowej i wyłonienie kolejnego zwycięzcy.

WARUNKI PUNKTOWE
Kryterium 1: Cena netto oferty (maks. 60 pkt)
Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
P = Cmin/C x 60 (waga)
gdzie:
P - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
C - cena całkowita oferty
Kryterium 2:
Doświadczenie (maks. 40 pkt)
Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie” będzie przyznana według poniższej skali:
-przedstawiciel w Polsce istnieje i zajmuje się dystrybucją i serwisem urządzeń do frezowania i cięcia CNC więcej niż 15 lat - 40 pkt
-przedstawiciel w Polsce istnieje i zajmuje się dystrybucją i serwisem urządzeń do frezowania i cięcia CNC więcej niż 10 lat - 20 pkt
-przedstawiciel w Polsce istnieje i zajmuje się dystrybucją i serwisem urządzeń do frezowania i cięcia CNC więcej niż 5 lat - 10 pkt
-przedstawiciel w Polsce istnieje i zajmuje się dystrybucją i serwisem urządzeń do frezowania i cięcia CNC nie więcej niż 5 lat - 0 pkt

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów ze wszystkich kryteriów, pod warunkiem spełnienia kryteriów dopuszczających.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu jeśli:
1. Oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
3. Oferta została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobistych lub kapitałowych.
4. Wykonane próby produktów objętych projektem dały wynik negatywny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

PROHACCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

25-900 Cedzyna
świętokrzyskie, kielecki

Numer telefonu

504646472

NIP

6572848639

Tytuł projektu

„Zakup innowacyjnych maszyn do produkcji innowacyjnych tablic suchościeralnych i tablic cieni wykonanych ze stali nierdzewnej w systemie bezpiecznym dla żywności”

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0637/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AXYZ Automation Sp. z o.o.
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Oferta wpłynęła dnia 8 maja 2017
Cena oferty: 266 000,00 zł netto


Link do ogłoszenia w Bazie KonkurencyjnościProdukty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo